1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracoval? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhl?
  2. Co vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

 

Výzkumná skupina, ve které pracuji, se zabývá základním výzkumem urychlovačem řízených systémů (ADS z anglického Accelerator-Driven System). Běžnému posluchači tento název asi moc neřekne, proto se to pokusím zjednodušeně a s mnoha nepřesnostmi rozvést. Princip jaderného reaktoru je založen na štěpné řetězové reakci, kde je za potřebí přesně daný tok neutronů. Když je neutronů méně, reaktor se sám vypne. Když je neutronů moc, je riziko havárie a z reaktoru se stává v podstatě bomba. Samozřejmě to zveličuji, jelikož jsou reaktory vybaveny kvalitními regulačními technologiemi. Běžný jaderný reaktor je tedy provozován v tzv. kritickém režimu. S ohledem na pasivní bezpečnost by bylo nejlepší, kdyby bylo možné provozovat reaktor v podkritickém stavu tak, aby se při případné havárii sám vypnul. Ještě by bylo dobré využít palivo více, než aktuálně (jednotky procent) a neukládat ho do podzemního uložiště na miliony let. Právě takové vlastností mají koncepty ADS. Reaktor u urychlovačem řízeného systému běží v podkritickém stavu a potřebné zbylé neutrony pro dosažení kritičnosti mu dodává externí zdroj neutronů, jak název napovídá – pomocí urychlovače. Současně je vhledem k vyšším energiím neutronů možné palivo tzv. transmutovat, tedy v podstatě potenciálně štěpit i jiné izotopy než pouze známý uran-235, dále je díky transmutaci možné snížit dobu nutného uložení z milionů na pouhé stoky let. V naší skupině zkoumáme právě různé zdroje neutronů využitelné pro tyto aplikace.

Myšlenka ADS je známá již dlouho a pracují na ní různé výzkumné týmy po celém světě. Náš tým v Laboratoři jaderných problémů pracuje v posledních letech na urychlovači Fázotron s protony o energií 660 MeV. Zde ozařujeme a zkoumáme různé terče a jejich neutronové spektrum. Mojí prioritou je zkoumání rozložení tepla v průběhu ozařování uvnitř a na povrchu spalačního terče a zkoumání nekonvenčních možností detekce neutronů pomocí drobných teplotních změn. Výzkumná práce je velmi členitá, od vymyšlení průběhu experimentu, provedení simulací, přes zajištění aparatury, provedení samotného měření až k detailní a zdlouhavé analýze naměřených dat a jejich zpracování. Komplikované simulace jsou srovnávány s experimentálními daty. Právě na simulacích pracuji společně s kolegy z Číny, kteří se věnují podobné problematice.

Na práci v SÚJV je nejpřínosnější její zvučnost ve vědecké komunitě, díky které mám možnost navazovat vědecké kontakty po celém světě. Spolupracujeme s týmy z Číny, Indie, Arménie, máme bývalé kolegy v prestižních laboratořích jako LANL, SCK.CEN, atp. Skutečně je to velkým přínosem pro vědecký růst. Velmi důležitá je zdejší vědecká infrastruktura, dostatek vybavení a možnost ucházet se o granty zaměřené na vlastní výzkum. Velké množství experimentů bylo možné vykonat jen díky tomu, že jsem součástí této výzkumné skupiny. Když se podívám na své bývalé kolegy, musím konstatovat, že díky dlouhodobé vědecké činnosti v SÚJV má člověk otevřené dveře v podstatě kamkoli.

Současně je velkým vědeckým benefitem klid na práci. Když je člověk v zahraničí, jakýmsi způsobem vypadne ze zažitých kolejí a není rušen běžnou agendou. Současně se v zahraničí zvyšuje požadavek na samostatnost, co se týče dosažení vlastních výsledků, avšak je důležitá i týmovost – bez vědeckého týmu není možné dosáhnout požadovaných experimentů a kvality jejich zrealizování. Dalším pozitivem může být osvojení si komunikativní úrovně ruského jazyka. Kdybych měl zmínit i nějaká negativa, tak ta nejsou spojena s vědeckou strukturou, spíše jen s určitou sociální izolací, která je ovšem některými vědci naopak vítaná. Na druhou stranu město Dubna, kde se ústav nachází, poskytuje mnoho příležitostí pro sportovní aktivity. Ještě na závěr bych chtěl vyzdvihnout poměrně velkou základnu „čechoslováků“, kteří rádi pomohou s běžnými strastmi v cizí zemi, a hlavně velmi ochotných zástupců (vedoucích) české skupiny.