1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracovala? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhla?
  2. Co Vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

     

    S SÚJV spolupracuji již od roku 2016. Z počátku v rámci letní školy, následně během tříměsíční stáže a od roku 2017 v rámci dlouhodobého pobytu. Věnuji se studiu stavu životního prostředí prostřednictvím biomonitoringu. Jinými slovy – využívám k monitorování organismy nebo biologický materiál. Nejprve jsem v rámci svého doktorského studia zkoumala stav ovzduší ve znečištěných částech České republiky a Polska pomocí mechorostů ve spolupráci s Katedrou ochrany životního prostředí, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Vzhledem k tomu, že mechy nemají kořeny, a také díky speciálním vlastnostem jejich povrchu je možné předpokládat, že většina v nich obsažených prvků pochází z okolní atmosféry. Na toto téma jsem také zpracovala disertační práci. Následně jsem navázala spolupráci s Katedrou environmentálního inženýrství, VŠB-TUO, kde se věnují zkoumání vlivu solného stresu na životní prostředí. Konkrétně studiu obsahu chloridů, síranů a dalších prvků v biomase rákosin. Důvodem tohoto typu znečištění je skutečnost, že v ostravsko-karvinském regionu je řada posttěžebních oblastí, které jsou zaplaveny slanými důlními vodami. Hlavním cílem výzkumu je zjištění distribuce a akumulace solí a prvků v nadzemní a podzemní vegetaci a zhodnocení míry adaptace rákosů na salinitu. K analýze všech zmíněných vzorků využívám neutronovou aktivační analýzu, která je založena na přeměně stabilních jader na jiná, většinou radioaktivní jádra prostřednictvím jaderných reakcí a měření reakčních produktů. Základní princip je ve vystavení analyzovaného vzorku proudu neutronů. Terčová jádra se po střetu s neutrony stávají nestabilními a emitují gama záření charakteristické pro jednotlivé prvky, které je následně změřeno. Výsledkem jsou hmotnostní koncentrace celé řady prvků periodické tabulky.

    Práce v SÚJV je zejména pro mladé vědce skvělou příležitostí, která jim umožňuje úzce spolupracovat s vědci a profesory světové úrovně. Práce v sektoru Neutronové aktivační analýzy a aplikovaného výzkumu, je založena na vzájemné spolupráci vědců z bezmála dvaceti různých zemí, věnujících se obdobné problematice. Každý přináší své zkušenosti a poznatky a navzájem se tak obohacujeme a rozvíjíme. Během relativně krátkého období se každý naučí pracovat alespoň ve třech jazycích. Své výsledky máme možnost prezentovat a konzultovat na mezinárodních konferencích, ať už přímo v Dubně nebo v zahraničí.

    Celkově je pro mě pobyt v SÚJV bezpochyby přínosný.