V rámci projektu „Mussel Watch“, který běží od roku 2012, využívají vědci ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů společně s jihoafrickými kolegy pro monitorování čistoty pobřežních vod ústřice.

Myšlenka využít měkkýšů jako bioindikátorů vodních ekosystémů je dávného data. Již na konci 90. let pracovníci Laboratoře neutronové fyziky (LNF) SÚJV na reaktoru IBR-2 poprvé ozařovali sladkovodní měkkýše, aby zjistili stav znečištění Rybinské přehrady na řece Volze, na jejímž břehu se nachází Čerepovecký hutní kombinát – největší na evropském území. 

V roce 2012 se naskytla příležitost využít nabytých zkušeností při výzkumu mořských měkkýšů na jižním výběžku afrického kontinentu. Během jedné služební cesty do Jihoafrické republiky se tehdejší vedoucí sektoru neutronové aktivační analýzy a aplikovaného výzkumu LNF Marina Frontasjevová seznámila s profesorem jihoafrické Stellenbosch University Jacquesem Bezuidenhoutem, který je zároveň majitelem ústřicových plantáží v zálivu Saldanha Atlantského oceánu. Jeho firma dodává ústřice do místních restaurací a obchodů a nestálo příliš mnoho práce přemluvit ho, aby nechal prověřit kvalitu svého zboží s pomocí multiprvkové neutronové aktivační analýzy prováděné v SÚJV v Dubně. Tím spíše, že pracovníci Ústavu mohli garantovat zveřejnění výsledků analýzy v mezinárodních časopisech.


Od roku 2012 začali kolegové, kteří se vraceli ze služebních cest do Jihoafrické republiky, do Dubny příležitostně přivážet ústřice uložené v termoskách se suchým ledem – z plantáží Jacquese Bezuidenhouta a pro srovnání také z otevřených vod Atlantského oceánu (zálivu Danger Bay). Již první výsledky ukázaly prokazatelný rozdíl v koncentraci těžkých kovů v závislosti na místě odběru vzorků. Jak se dalo očekávat, nejzávažnější znečištění vodního ekosystému bylo zaznamenáno v oblasti Kapského města, které je přestupní stanicí pro lodní dopravu mezi Indickým a Atlantským oceánem.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v článcích Differences in Trace Element Content between Non-Indigenous Farmed and Invasive Bivalve Mollusks of the South African Coast v mezinárodním časopise Journal of Water Resource and Protection a Trace Elements in Mediterranean Mussels Mytilus galloprovincialis from the South African West Coast v časopise Ecological Chemistry and Engineering.

V roce 2018 byl projekt „Mussel Watch“ vládou Jihoafrické republiky označen za prioritní v oblasti ochrany životního prostředí a vodního ekosystému JAR a rozvinut v rámci nového společného projektu pracovníků LNF SÚJV a jejich jihoafrických kolegů nazvaného „Jaderně-fyzikální metody v ekologickém výzkumu na pobřeží jižní Afriky s využitím biomonitorů“, jehož financování je zajištěno na léta 2019–2021. Zaměřuje se na rozsáhlé zhodnocení ekologické situace vodního ekosystému jižního výběžku afrického kontinentu v Mozambiku, JAR a Namibii.