Fyzici z kolaborace LHCb objevili nový tetrakvark, který sestává z dvou půvabných kvarků a dvou půvabných antikvarků. Je to první částice, v níž je gluonovým vzájemným působením spojen dikvark a antidikvark. Výsledky byly představeny 16. června na semináři CERN-LHC.  

Podle kvarkového modelu vytvářejí vzájemně silně působící částice – hadrony – buď páry kvark-antikvark (mezony), nebo se shromažďují ve skupinách po třech kvarcích (baryony: neutron a proton). Ostatní částice jsou považovány za exotické, třebaže už v roce 1964 Murray Gell-Mann připouštěl možnost vytváření větších částic díky vestavování páru kvark-antikvark do struktury baryonu nebo mezonu.

Novou částici Z(4430)+sestávající ze 4 kvarků: ccdu (c – půvabný, d – spodní, u – vrchní) objevili fyzici pracující na detektoru LHCb teprve v roce 2014. Dodnes však neexistuje jednotný pohled na chápání struktury multikvarkových částic. Buď je to jedna částice, v jejíž struktuře se nacházejí těsně propojené kvarky, nebo je to molekula sestávající z několika J/psí mezonů. Skutečnost, že je nový tetrakvark Tcccc kombinací dikvarku a antidikvarku spojených gluonovým vzájemným působením, dokládají hmotnosti nově objevených částic, které převyšují hmotnosti již známých částic charmonia (pár sestávající z půvabného kvarku-antikvarku) a exotických částic X, Y, Z. Nicméně molekulární teorie výstavby takových částic ještě není vyvrácena. A tak bude potřeba provést další experimenty, které si autoři článku slibují od nové sezóny práce LHCb, jejíž začátek je naplánován na březen roku 2021.