Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně je vědeckou organizací s mezinárodním statusem, která se nachází na území Ruska přibližně 120 km na sever od Moskvy. Založen byl v roce 1956 a socialistické Československo bylo jednou z jeho jedenácti zakládajících zemí. Když se rozpadl společný československý stát, Česká republika a Slovensko byly uznány za jeho nástupnické státy a po 1. lednu 1993 zůstaly plnoprávnými členskými zeměmi SÚJV.

Z hlediska demokratického vývoje ve střední a východní Evropě od počátku 90. let je důležitá skutečnost, že v roce 1992 Ústav přijal nový statut, který se stal základem fungování této instituce jako mezinárodní vědecké organizace. Na něj navázala dohoda mezi Ruskou federací a SÚJV podepsaná v roce 1995 (a ratifikovaná ruskou vládou v roce 2000), která Ústavu zaručuje mezinárodní právní subjektivitu. V praxi to mj. znamená, že na území Ústavu nesmí bez svolení jeho mezinárodního vedení vstoupit oficiální představitelé Ruské federace. Podle současného ředitele Ústavu akademika Viktora Matvejeva je to „moudré uspořádání, které chrání práva a privilegia tohoto mezinárodního ústavu“.

Za více než 60 let členství Československa a České republiky pracovali v SÚJV na různých pozicích stovky českých zaměstnanců a čeští vědci tu obhájili stovky disertačních a desítky habilitačních prací.

František Lehár (vlevo), 1963.Čeští a slovenští vědci v různých obdobích zaujímali vysoké funkce v řídících orgánech SÚJV. Zástupci ředitele ústavu byli postupně prof. Václav Votruba (1956–1959), prof. Ivan Úlehla (1964–1967), prof. Čestmír Šimáně (1973–1977) a dr. Marián Gmitro (1986–1988). Dnes je zástupcem ředitele SÚJV dr. Richard Lednický. Na pozicích zástupců ředitelů laboratoří k rozvoji Ústavu významně přispěli prof. Václav Petržílka a dr. Jaroslav Perneger, jako vedoucí oddělení a úseků potom dr. Ivo Zvára, prof. Miroslav Finger, prof. Rupert Leitner, dr. Richard Lednický, prof. Jaroslav Kožešník, dr. Jozef Tuček, prof. Ivan Wilhelm, dr. Aloiz Kovalík, doc. Ivan Štekl a další.

Svou vědeckou kariéru zde zahájili také další významní čeští vědci, z nichž mnozí se svými dubněnskými kolegy i nadále spolupracovali nebo dodnes spolupracují: prof. Jan Kvasil, doc. Stanislav Kozubek, dr. Andrej Kugler, dr. Lubomír Majling, ing. Josef Pleštil, dr. Ivan Procházka, prof. Pavel Exner, prof. Miloš Lokajíček, dr. František Lehár, doc. Michal Šumbera, prom. fyz. Václav Vrba, ing. Stanislav Pospíšil, prof. Zdeněk Janout a další.

 

Česká republika a SÚJV dnes

Motorem českého podílu na práci SÚJV je několik desítek vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří žijí dlouhodobě v Dubně a pracují v Ústavu na plný úvazek. Kolem nich se soustřeďuje kolektiv mladých českých vědců, inženýrů, doktorandů a studentů, kteří do laboratoří SÚJV přijíždějí na krátkodobé a střednědobé stáže, aby pracovali na společných projektech. Spolupracovníci z ostatních členských zemí Ústavu naopak přijíždějí pravidelně do České republiky, kde spolupracují s českými vědci a účastní se vědeckých konferencí. 

K dnešnímu dni v Ústavu pracuje na plný úvazek 32 českých odborníků, z nichž přibližně polovina je mladších 35 let. Do SÚJV jsou delegováni z ČVUT v Praze, Slezské univerzity v Opavě, Ústavu jaderné fyziky AV ČR, VUT v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Vyšší školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Karlovy. Pracují ve Vekslerově a Baldinově laboratoři fyziky vysokých energií, Dželepovově laboratoři jaderných problémů, Bogoljubovově laboratoři teoretické fyziky, Frankově laboratoři neutronové fyziky, Fljorovově laboratoři jaderných reakcí a Laboratoři informačních technologií. 

Ivan Wilhelm (uprostřed), 1992.
Čeští zaměstnanci SÚJV i vědci externě spolupracující s Ústavem se účastní všech klíčových činností Ústavu: základního vědeckého výzkumu v oblasti fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaného stavu a také vývoje a aplikace inovačních technologií. 

Česká republika se také aktivně podílí na vzdělávacím programu SÚJV. Skupiny českých vysokoškolských studentů pravidelně přijíždějí do ústavních laboratoří na praxe a pracují zde na svých diplomových a disertačních pracích.

S SÚJV dnes spolupracují prakticky všechny české vědecké organizace, které se zabývají výzkumem v oblasti jaderné fyziky. Ústav jim zajišťuje nejen moderní vybavení a zázemí pro experimenty, ale nabízí jim také značný vědecký a lidský potenciál. Díky svému statusu mezinárodní vědecké organizace otvírá SÚJV České republice cestu k spolupráci s dalšími vědeckými centry po celém světě a možnost uplatnit v nich technologická zařízení vyráběná českými firmami.

Gescí nad spoluprací České republiky s SÚJV bylo vládou pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Poradním orgánem MŠMT ve věci členství ČR v SÚJV je Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV, na zabezpečení činnosti Výboru se aktivně podílejí zástupci vědeckých institucí a také zástupci Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.